Algemene Voorwaarden

 

Identiteit en gegevens

Dit zijn de algemene voorwaarden van AC Parts, gevestigd te (4421BG) Kapelle, aan de Stationssingel 6. AC Parts is telefonisch bereikbaar via 0113-344052. Het e-mailadres van AC Parts is info@acparts.nl. Eventuele klachten kunnen via dat e-mailadres of via voornoemd vestigingsadres kenbaar worden gemaakt. Het Kvk-nummer van AC Parts is 20147946. Het BTW-nummer van AC Parts is NL143744021B01.

 

 1. Algemeen
 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AC Parts. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van AC Parts. En gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Middelburg.
 • 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. AC Parts behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door AC Parts erkend.
 • 1.4 AC Parts garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering
 • 2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal AC Parts bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • 2.3 Aan de leveringsplicht van AC Parts zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AC Parts geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
 • 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen
 • 3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
 • Bij geleverde diensten door AC Parts zal wanneer mogelijk een prijs voorafgaand aan de werkzaamheden besproken worden. Wanneer er extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, buiten de schuld van AC Parts om, zullen de bijkomende kosten voorafgaand aan de extra werkzaamheden met de afnemer besproken worden. Wanneer er niet van tevoren een vastgestelde prijs besproken kan worden, dan wordt er op uurbasis gefactureerd. Werkzaamheden zullen op verzoek gespecificeerd worden.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht
 • 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren, mits voldaan wordt aan de uitzonderingen genoemd bij punt 4.2. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan AC Parts heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij AC Parts. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele, gesloten verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AC Parts er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 • 4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • elektronische onderdelen, waarbij er altijd eerst overleg met AC Parts plaats dient te vinden en zij nadrukkelijk toestemming moeten geven voor het retour zenden. Wanneer elektronische onderdelen retour mogen worden gezonden, worden er €10 administratiekosten berekend.
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • onderdelen welke fysiek door de afnemer bij AC Parts op het vestigingsadres zijn afgehaald. In dit geval dient de afnemer het artikel ter plaatse te controleren op beschadigingen of defecten.
 1. Gegevensbeheer
 • 5.1 Indien u een bestelling plaatst bij AC Parts, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AC Parts. AC Parts houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 • 5.2 AC Parts respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 • 5.3 AC Parts maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit
 • 6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • 6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 • 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan AC Parts) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan AC Parts. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan AC Parts schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 6.4 Indien klachten van de afnemer door AC Parts gegrond worden bevonden, zal AC Parts naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van AC Parts en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van AC Parts) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van AC Parts gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van AC Parts voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 6.5 AC Parts is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 • 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens AC Parts in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van AC Parts en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 1. Aanbiedingen
 • 7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt AC Parts zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden AC Parts slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • 7.4 Aanbiedingen van AC Parts gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • 7.5 AC Parts kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst
 • 8.1 Een overeenkomst tussen AC Parts V en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door AC Parts op haalbaarheid is beoordeeld.
 • 8.2 AC Parts behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Overmacht
 • 10.1 AC Parts is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AC Parts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 10.3 AC Parts behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AC Parts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 10.4 Indien AC Parts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid
 • 11.1 AC Parts is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
 • 12.1 Eigendom van alle door AC Parts aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij AC Parts zolang de afnemer de vorderingen van AC Parts uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van AC Parts wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • 12.2 De door AC Parts geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AC Parts of een door AC Parts aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin AC Parts haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht AC Parts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • 12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AC Parts.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 • 13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.